• İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C

5. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi Mardin’de yapılacak

5. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi Mardin’de yapılacak
Türkiye Yazarlar Birliği ve Mardin Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek 5. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi “Çok Dilli, Çok Kültürlü Şehirler” alt başlığı ile; 26-28 Kasım 2020 tarihlerinde Mardin’de gerçekleştirilecek.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini Ankara’da, ikincisini Konya’da, üçüncüsünü Şanlıurfa’da ve dördüncüsünü de İstanbul’da düzenlediği  Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongrelerinde; şehir-medeniyet, şehir-tarih ilişkisi, şehir ile insan, toplum, iktisat, edebiyat, sanat, coğrafya, din gibi kavramların etkileşimi ve ilişkilerini konu alan tebliğler sunuldu ve bu tebliğ metinleri kitap olarak da yayımlandı.

 

5. Milletler Arası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi

(Çok Dilli, Çok Kültürlü Şehirler)

26-28 Kasım 2020 - MARDİN

İslam, bir inanç sistemi olmanın ötesinde, insanın var olduğu her yere temas eden, vaz’ ettiği zinde ilkelerle hayatın bütün yönlerini ihata eden bir doktrindir. Bu kuşatıcı olgunluğun hayat imkânı bulduğu, başka bir tabirle akidenin mücessem hale geldiği en canlı sahne ise şehir kurumudur. Hz. Muhammed’in Medine’ye hicretiyle beraber başlayan Müslüman şehrinin serüveni, dünyanın muhtelif coğrafyalarında kurulan ya da İslâm ilkeleriyle yeniden tesis edilen şehirlerle büyük bir güç ve yaygınlık kazanmıştır.

Medine’yi referans noktası alarak yükselen bu şehirler, maddi barınma ihtiyaçlarını temin eden soğuk bir mimari eserler manzumesinin ötesine geçerek, insanın fıtratı gereği ihtiyaç duyduğu manevi ihtiyaçları da karşılayan bir yapı ve canlılıkta planlanmıştır. Mescit her zaman bu örneklemin merkez noktasını oluşturmuş ve hayat, mabetlerin etrafında cereyan eden bir akış olarak kurgulanmıştır. İslâm şehirlerinin en temel hususiyetlerinden biri de, farklı dil, inanç ve kimlikleri bünyesinde ihtiva edebilen bir esneklik ve zenginliğe sahip olmasıdır.

 İlk olarak Hz. Muhammed’in Medine vesikası ile başardığı, farklılıkları teminat altına alan toplumsal mutabakat fikri, onu takip eden dönemde kurulan Müslüman şehirleri için de referans noktası teşkil etmiştir. Muhtelif dil, din ve kültürlerin yaşama imkânı bulduğu, ilim, ticaret ya da diyanet gibi sebeplerle güven ve serbestlik içinde seyahat edilebilen bu şehir prototipi, Müslüman düşüncesinin her anlamda üretken ve ileri olduğu zirve noktasına çıkmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri durumundadır. Fakat ulusçuluk fikri, dünyanın diğer yerlerini olduğu gibi Müslüman coğrafyalarını da kasıp kavurmuş, bu durum Müslüman düşüncesinin etnik ve kültürel aidiyetleri bir çatışma motivasyonuna dönüştüren ulusçu fikirlere karşı mevzi kaybetmesine neden olmuştur.

Günümüz modern ve küresel dünyasında yerel ve farklı olanın yaşama mücadelesi verdiği, standartlaştırma ve tek tipleştirmenin arttığı inkâr edilemez bir gerçekliktir. Bu durumun en bariz şekilde gözlemlenebildiği yer, gündelik hayat ve sosyal ilişkilerin tezahür mecrasını temsil eden şehirdir. Sanayi devrimiyle beraber kır nüfusunun dramatik bir düşüş yaşaması, şehirlerin modern ideolojilerin faşizan saldırılarına karşı verdiği çok kültürlü hüviyetini koruma mücadelesini daha büyük bir anlam ve önemi haiz hale getirmektedir.

 Günümüz şehirlerinin İslamofobi, ırkçılık ve tek tipleştirmenin tahakkümüne teslim olmakla yüzleştiği böylesine kaotik bir ortamda, tarihin parlak sayfalarında yaşamaya devam eden geçmişin çok kimlikli şehirlerini mükerreren de olsa ele almak ve gündeme getirmek büyük bir gerekliliktir. Elbette hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde asli hususiyet ve zenginliklerini büyük ölçüde korumayı başarmış birçok şehir bulunmaktadır. Fakat bu durum şehirlerin karşı karşıya olduğu mimari, içtimai ve kültürel varoluş tehditlerini görmezden gelmeye sebep olacak bir iyimserliği haklı kılmamaktadır. Bugünün şehirlerinin yaşadığı inanç, dil ve kültür eksenli sorunları anlamak ve bu problemlere tutarlı çözüm önerileri sunabilmek ancak ilmi kaygıların hâkim olduğu akademik faaliyetlerle mümkündür.

Bu yıl beşincisi Türkiye Yazarlar Birliği ve Martin Artuklu Üniversitesi ortaklığında gerçekleşecek olan Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 26-28 Kasım 2020 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacaktır. Daha önce düzenlenmiş Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongrelerinde şehir-medeniyet, şehir-tarih ilişkisi, şehir ile insan, toplum, iktisat, edebiyat, sanat, coğrafya, din gibi kavramların etkileşimi ve ilişkilerini konu alan tebliğler sunulmuş ve bu tebliğlerin metinleri kitap olarak yayımlanmıştır. Diğer kongrelerden farklı olarak bu kongrede şehir “Çok Kültürlülük” teması ışığında farklı boyut ve veçheleriyle ele alınacaktır.

Sempozyum Başlıkları

- Yeni Kentlerin Taarruzuna Direnen Kadim Şehirler

- Şehir ve Gelenek

- Bir Arada Yaşama Sanatı

- Mabetlerin Yarattığı Şehirler

- Şehir,  Edebiyat ve Sanat

- Kırsal Kentleşme ya da Medeniyetsiz Mimari

- Şehirlerin Altında Yatan Tarih (Arkeoloji)

- Mahalleden Siteye Sınıfsal Bir Evrim

- Çok dilli ve çok kültürlü şehirler

 

Sunum Dilleri

Türkçe, İngilizce

Bildirilerin Yayımlanması

Sempozyum takviminde belirtilen tarihler içinde gönderilen bildiri tam metinleri hakem sürecine tabi tutulacaktır. Hakem süreçlerinin sonuçlanmasının ardından geçer not olan makaleler, Mukaddime Dergisi’nin koşullarını sağlamak koşuluyla özel bir sayıda yayımlanacak, geri kalanlar ise YÖK’ün Akademik terfi ve teşvik kriterlerini karşılayan ulusal ya da uluslararası bir yayınevi tarafından basılarak editöryal bir yayına dönüştürülecektir. 

Ulaşım ve Konaklama

Bütçe ile ilgili gelişmeler doğrultusunda katılımcıların şehirlerarası ulaşım ve konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır. 

Kongre Ücreti

Kongremiz ücretsizdir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Kabul: 31 Ağustos 2020

Kabul edilen özetlerin İlanı: 10 Eylül 2020

Tam Metinlerin Gönderimi: 20 Ekim 2020

Sempozyum Tarihi: 26-28 Kasım 2020

Sempozyum Yeri: Mardin

Başvuru

Sempozyuma 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde Word ortamında hazırlanan özetlerle başvuru yapılacaktır. Özet metinde başvuranın adı, soyadı, kurum bilgisi, telefon ve email adresi yer almalıdır.

 Özetler, sehirtarihikongresi@gmail.com emailine gönderilecektir.

 

SEMPOZYUM PAYDAŞLARI

Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği

Sempozyum Şeref Başkanları

D. Mehmet Doğan (Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı)

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar (Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan (ASBÜ Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı)

 

Düzenleme Kurulu

İbrahim Ulvi Yavuz (Koordinatör, Türkiye Yazarlar Birliği)

Prof. Dr. Ömer Bozkurt (Koordinatör, Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Muhammet Enes Kala (Koordinatör, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi )

Dr. Nuri Salık (Koordinatör, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Mehmet Tuğrul (Koordinatör, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Hacı Mahmut Erdemir (Koordinatör, Türkiye Yazarlar Birliği )

Öğr. Gör. Tarık Demir (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Yahya Aydın (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Cemal Ülke (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Arş. Gör. Maşallah Nar (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Arş. Gör. Ebubekir Pilatin (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Arş. Gör. Fatima Turgut (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Arş. Gör. Elif Atlı (Mardin Artuklu Üniversitesi)

 

Bilim Kurulu

D. Mehmet Doğan (Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı)

Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Aydınlı (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı)

Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Gümüşçü (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Nesim Doru (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Prof. Dr. Rahman Ademi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Osman Kurt (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Beyhan Kanter (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Yüksel Özgen (Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Bilal Çakıcı (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı)

Doç. Dr. Feridun Bilgin (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Ziya Polat (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Birgül Bozkurt (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fasih Dinç (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Caner Yelbaşı (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ceylan (Mardin Artuklu Üniversitesi)

 

1--afis--21.17.32.jpeg

Bu haber toplam 4303 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Türkiye Yazarlar Birliği | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Sitede yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Tel : 0312 232 05 71 - 72 | Faks : 0312 232 05 71-72 | Haber Scripti: CM Bilişim