• İstanbul 29 °C
 • Ankara 28 °C

Osmanlıca Yazılışlı Doğan Büyük Türkçe Sözlük

Osmanlıca Yazılışlı Doğan Büyük Türkçe Sözlük
Binlerce eserden seçilmiş benzersiz bir güldeste…

*

“Kelime”lerin de tarihi var…Köklü bir kelime yüzlerce yılı geçerek günümüze ulaşır. Bir dilin tarihi, kelimelerin tarihidir bir anlamda. Kelimelerin zaman içindeki macerası onları anlamca zenginleştirir. Yazılmayan, konuşulmayan kelime yok hükmündedir. Kelimelere şairler, yazarlar, mütefekkirler ve güzel konuşanlar hayat verir. Onların şâhitliği önemini kelimeler anlamlandırılırken kendini gösterir. Tarifleri çoğu zaman örnek cümleler kolaylıkla anlaşılır hâle getirir. 

Sözlük çalışması sırasında şâhidliğine başvurulan çok sayıda şairimiz, yazarımız, ilim ve fikir adamlarımız oldu. Bunların birçoğu asırlar öncesinde yaşamıştı. Eserlerinden seçilen mısralarla, cümlelerle anlamlandırmalarımıza şâhid oluyorlardı. O mısralar, cümleler emsal olarak, örnek teşkil etmek üzere tariflerden sonra metne ekliyordu. Kelime ancak cümle içinde hayat bulur. Bazan sizin tanımlamakta güçlük çektiğinizi bir şâhid işinizi kolaylaştırıverir.

“Şair”, tarifi zor kelimelerden. İşte Halil İnalcık’ın şu kısa cümlesi, şair tarifini tamamlayan bir şâhitlik değil mi? “Şair, fasih, beliğ ve de zarif olmalıdır”.

Biz bu cümleyi seçtiğimizde Halil Hoca sağdı, geçen sene kaybettik, Allah rahmet etsin. Yakın zamanda şair Ragıp Karcı’yı fena yurdundan bekâ âlemine uğurladık. Geçmişten şâhidlerimiz olduğu gibi, günümüzden de şâhidlerimiz var.

Bir atasözümüz: “Paran çoksa kefil ol, işin yoksa tanık” der.

Atalarımız bu sözü böyle söylemiş olabilir mi? Zihnimiz, bu cümle bittiğinde tanığın yerine çoktan “şâhid”i koymuştur. Tanık eski bir kelimenin canlandırılması şeklinde dilimizde 20. yüzyılda yeniden kullanılmaya başlandı. Tanığın tanı-mak kökünden türetildiği sanılır. Eski Türkçe tanu-mak, konuşmak demektir. Tanuk da bu durumda konuşan, söz söyleyen demek olur. Şâhid de bunu yapmaz mı?

Buna rağmen, zamanla şâhid tanığı geri plana düşürmüştür. Sebepsiz yere değil elbette. Bu durum kelimenin türevlerinin, akrabalarının kullanılması ile ilgilidir. Şehid, şehadet, şâhide, işhad, meşhud, müşâhid…

“Şehid” kelimesini bir kenara atabilir miyiz!

Kelime-i şehadet, bir Müslüman için vazgeçilmez bir terkiptir. “Kelime-i şehadet” getiren Müslüman olur! “Şehadet kelimesi”nden vazgeçebilir miyiz?

Doğan Büyük Türkçe Sözlüğün son baskısında örnekler zenginleştirildi. Kelimelerin anlamlandırmasında şâhit tutulan şair ve yazarların sayısı bin yüz otuz beşe (1135) ulaştı. Edebiyat tarihimize mal olmuş şair ve yazarlardan seçilen mısralar, beyitler, cümleler; türkü veya şarkı gibi anonim metinlerden alınan örneklerle benzersiz bir güldeste ortaya çıktı.

Yusuf Has Hacib’den, Hoca Ahmed Yesevî’den günümüze kadar edebiyat ve fikir silsilemiz Sözlük’te böyleci görünürleşti.

Yunus Emre’den günümüze Anadolu türkçesinin temsilcilerinden daha fazla örnek yer alıyor. Süleyman Çelebi, Fuzulî, Bâkî, Nâbî, Nef’î, Neşâtî, Şeyhülislâm Yahya, Evliya Çelebi, Niyazî Mısrî, Nedim, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Gevherî, Şeyh Galib, Dertli, Ziya Paşa, Ahmet Rasim, Ömer Seyfeddin, Mehmed Âkif, Ahmed Haşim, Yahya Kemâl, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Halit Ziya, Refik Halit Karay, Reşat Nuri, Halide Edip, Yakup Kadri, Peyami Safa, Safiye Erol, Kemal Tahir, Necip Fâzıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra gibi büyük edebiyatçı ve yazarların yanında, Nureddin Topçu, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Şevket Süreyya Aydemir, Cemil Meriç, Erol Güngör, Turgut Cansever gibi ilim ve fikir adamlarından seçilmiş örnekler de büyük yekûn tutuyor. Fikir adamlarının, hukukçuların, mimarların, gazete yazarlarının cümleleri, anlamlarımızın şâhidi olarak sözlüğü mükemmelleştiriyor.

Bu baskıda sayıları 1135’e ulaşan şair ve yazarlarımızın listesini sunuyoruz. İçlerinde bir hayli yaşayan şair ve yazarımız da var.

-A-

A.Akbaş-Ali Akbaş, 21.a.,

A.Arif-Ahmet Arif, 20.a.,

A.Bayramoğlu-Ali Bayramoğlu, 21.a.,

A.Canib-A. Canib Yöntem, 20.a.,

A.Cevad-Ahmed Cevad, 20.a.,

A.Cevdet-Ahmed Cevdet (İkdamcı), 20.a.,

Â.Çelebioğlu-Âmil Çelebioğlu, 20.a.,

A.Emre-Ali Emre, 21.a.,

A.Galanti-Avram Galanti, 20.a.

A.Galib-Ali Galib, 19.a.,

A.Güner-Ahmet Güner Sayar, 21.a.,

A.Halet-Asaf Halet Çelebi, 20.a.,

A.Hikmet-Şeyhülislam Ârif Hikmet, 19.a,

A.Hilmi-Şehbenderzade Ahmet Hilmi, 20.a.,

A.Kadir-Abdülkadir Meriçboyu, 20.a.,

A.Karakoç-Abdürrahim Karakoç, 20.a.,

A.Mercan-Ahmet Mercan, 21.a.,

A.Midhat-Ahmed Midhat Efendi, 19.a.,

A.Necdet-Ahmet Necdet, 20.a.,

A.Oktay-Ahmet Oktay, 20.a.,

A.Özdenören-Alaaddin Özdenören, 21.a.,

A.Rasim-Ahmet Rasim, 20.a.,

A.Refik-Ahmed Refik Altınay, 20.a.,

A.Rıza Bey-Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, 20.a.,

A.Sabit-Abdülkerim Sabit, 19.a.,

A.Sırrı-Agâh Sırrı Levend, 20.a.,

A.Talat-Ahmet Talat Onay, 20.a.,

Â.Turan-Âdem Turan, 21.a.,

A.Vahid-Üryanizade Ali Vahid, 20.a.,

A.Vefik-Ahmed Vefik Paşa, 19.a.,

A.Ziya-Adanalı Ziya, 19.a.,

Abacı-Tahir Abacı, 21.a.,

Abbas-Abbas Tufarganlı, 17.a.,

Abdal Musa-14.a.,

Abdi-18.a.,

Abdi Abdülvehab-16.a.,

Abdurrahman Şeref-20.a.,

Adalı-Bilgin Adalı, 20.a.,

Adıbeş-Mahir Adıbeş, 21.a.,

Adile-Adile Sultan, 19.a.,

Adlî - Sultan 2. Mahmud, 19.a.,

Adlî Bayezid-2. Sultan Bayezid, 15.a.,

Adlî İbrahim-16.a.,

Adalet-Adalet Ağaoğlu, 21.a.,

Afşar-Afşar Timuçin, 20.a.,

Âgah-Âgah Paşa, 19.a.,

Âgah S.-Âgah Semerkandî-i Amidî, 17.a.,

Âgahî-18.a.,

Âgahî Veli-20.a.,

Âgehî-16.a.,

Ağaoğlu-Ahmet Ağaoğlu, 20. a.,

Ahî-Benli Hasan 16.a.,

Ahmed Hikmet-Ahmed Hikmet Müftüoğlu, 20.a.,

Ahmed Paşa-15.a.,

Ahmed Resmî-18.a.,

Ahmed Rıdvan-16.a.,

Ahmedî-15.a.,

Ahmed-i Daî-15. a.,

Aka-Aka Gündüz, 20.a.,

Akbaş-Abdülvahab Akbaş, 21.a.,

Akdağ-Tevfik Akdağ, 20.a.,

Akın-gülten Akın, 21.a.,

Âkif-Mehmed Âkif Ersoy, 20.a.

Âkif Paşa-Mehmed Âkif Paşa, 19.a.,

Aksan-Doğan Aksan, 20.a.,

Aksel-Mâlik Aksel, 20.a.,

Aktan-Feriha Aktan, 20.a.,

Aktaş-Cihan Aktaş, 21. a.,

Aktunç-Hulki Aktunç, 20.a.,

Akyavaş-Ragıp Akyavaş, 20.a.,

Alangu-Tahir Alangu, 20.a. ,

Ali-Aşık, 18.a.,

Âlî-Gelibolulu Mustafa Âlî, 16.a.,

Âli Bey-Direktör Âli Bey, 19.a.,

Ali Bezlî-19.a.,

Ali Ekrem-Ali Ekrem Bolayın, 20.a.,

Ali Ferruh-İbnürreşad Ali Ferruh Bey, 19.a.,

Ali Haydar-Ali Haydar Bey, 19.a.,

Ali İzzet-Ali İzzet Özkan, 20.a.,

Ali Emirî-20.a.,

Ali Ulvi-Ali Ulvi Elöve, 20.a.

Alkan-A.Turan Alkan, 21.a.,

Alova-Erdal Alova, 21.a.,

Alsan-Zeki Mes'ut Alsan, 20.a.,

Altınel-Şavkar Altınel, 21.a.,

Altıok-Metin Altıok, 20.a.,

Altümsek-Ahmet Altümsek, 20.a.,

Alvarlı-Alvarlı Lütfi, 20.a.,

Amrî-16.a.,

Anar-İhsan Oktay Anar, 21a.,

Alptekin-Turan Alptekin, 21.a.,

Apak-Rıza Apak, 20.a.,

Arabul-Özel Arabul, 21.a.,

Aral-İnci Aral, 21a.,

Arat-Reşit Rahmeti Arat, 20.a,

Ardıç- Engin Ardıç, 21.a.,

Arık-Mustafa Ârif Arık, 20.a,

Arısoy-Sunullah Arısoy, 20.a.,

Arsoy-Yesari Âsım Arsoy, 20.a,

Ârif Bey-19.a.,

Ârif Hikmet-Hersekli Ârif Hikmet, 19.a.,

Armudlu-16.a,

Arolat-Ali Mümtaz Arolat, 20.a.,

Artam-Nureddin Artam, 20 a.,

Arzu-Arzu K. Ayçiçek, 21.a.,

Âsaf-Özdemir Âsaf, 20.a.,

Askerî-Muhammed, 17.a.,

Aslanapa-Oktay Aslanapa, 20.a.,

Asya-Arif Nihat Asya, 20.a.

Âşık-17.a.,

Âşık Ahmed-18. a.,

Âşık Ali-19.a.,

Âşık Cemâlî-19.a., 

Âşık Cevrî-19.a.,

Âşık Çelebi-16.a.,

Âşık Derunî-18.a.,

Âşık Garib-16.a.,

Âşık Halil-17.a.,

Âşık Hasan-17.a.,

Âşık Hayalî-16.a.,

Âşık Hüseyin-20.a.,

Âşık Kemâlî-19.a.,

Âşık Lutfî-19.a.,

Âşık Mehmed-17.a.,

Âşık Muhibbî-19.a.,

Âşık Nigârî-19.a.,

Âşık Nurî-18.a.,

Âşık Ömer-17.a.,

Âşık Paşa,14.a.,

Âşık Paşazade-15.a.,

Âşık Rıza-19.a.,

Âşık Sâdık-19.a.,

Âşık Said-18.a.,

Âşık Sırrı-18.a.,

Âşık Süleyman-18.a.,

Aşkî Hüseyin-18.a.,

Aşkî-İlyas, 16.a.,

Aşkî Mehmed- 15.a.,

Aşıkpaşazade-15.a.,

Atâ-Üsküplü, 17.a.,

Ataol-Ataol Behramoğlu, 21.a.,

Atasoy-Atasoy Müftüoğlu, 21 a.,

Atay-Oğuz Atay, 20.a.,

Atılgan-Yusuf Atılgan, 20.a.,

Atlansoy-Hüseyin Atlansoy, 21.a.,

Atsız-H.Nihal Atsız, 20.a.,

Avnî-Fatih Sultan Mehmed, 15.a.,

Ay-Ârif Ay, 21.a.,

Aydemir-Şevket Süreyya Aydemir, 20. a.,

Aydî Baba-19.a.,

Ayıntaplı Mahremî-19.a.,

Aykaç-Fazıl Ahmed Aykaç, 20.a.,

Aykut-Aykut Ertuğrul, 21. a.,

Ayla-Ayla Kutlu, 21.a.,

Aynî-15.a.,

Ayverdi-Samiha Ayverdi, 20.a.

Azak-Gürbüz Azak, 21.a.,

Azizî-16.a.,

-B-

B.Atalay-Besim Atalay, 20.a.,

B.Karakoç-Bahaddin Karakoç, 21.a.,

B.Nurî-Bestekâr Nurî, 19.a.,

B.Rahmi-Bedri Rahmi Eyüboğlu, 20.a.,

B.Süha-Baki Süha Ediboğlu, 20.a.,

Bağdadî-Esad-ı Bağdadî, 18.a.,

Başgil-Ali Fuat Başgil, 20.a,

Bahayî-17.a.,

Bahrî-19.a.,

Bahşî-16.a.,

Bahtî-Sultaın 1. Ahmet,

Bahtiyar-Bahtiyar Vahabzade, 20 a.,

Bakî-16.a.,

Bâlî-İbrahim bin Bâlî, 15.a.,

Baltacıoğlu-İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 20 a.,

Banarlı-Nihat Sami Banarlı, 20.a.,

Baran-Ethem Baran, 21.a,

Barkan-Ömer Lütfi Barkan, 20.a.,

Basirî-16.a.,

Başar-Ahmet Hamdi Başar, 20.a.,

Başçıllar-Seyfettin Başçıllar, 20.a.,

Başkaya-Fikret Başkaya, 21. A.,

Batur-Enis Batur, 21.a.,

Bayazıt-Erdem Bayazıt, 20.a.,

2. Bayezid -2. Bayezid, 15.a,

Baykara-Hüseyin Baykara, 15.a.,

Bayramoğlu-Fuat Bayramoğlu, 20 a.,

Bayrı-Mehmed Halid Bayrı, 20.a.,

Bayrıl-Vural Bahadır Bayrıl, 21.a.,

Baysal-Faik Baysal, 20.a.,

Bayur-Y. Hikmet Bayur, 20.a.,

Bediüzzaman-Said Nursî, 20.a.,

Bedr-i Dilşad, 15.a.,

Behcet-M. Behcet Yazar, 20.a.,

Behcet Efendi-19.a.,

Behnan-Enver Behnan Şapolyo, 20.a.,

Belgesay-Mustafa Reşit Belgesay, 20.a.,

Beliğ-İsmail Beliğ, 18. a.,

Belli-Şemsi Belli, 20. a.,

Bener-Vüs’at O. Bener, 20. a.,

Benli Ali-17. a.,

Berfe-Süreyya Berfe, 20. a.,

Berk-İlhan Berk, 20. a.,

Berköz-Egemen Berköz, 21.a,

Bestami-Bestami Yazgan, 21. a.,

Beşir-Beşir Ayvazoğlu, 21.a.,

Beyoğlu-19.a.,

Bezmî-19.a.,

Bîdarî-16.a.,

Bilbaşar-Kemal Bilbaşar, 20.a.,

Bilgegil-M.Kaya Bilgegil, 20.a.,

Birinci-Ali Birinci, 21.a.,

Birsel-Salah Birsel, 20.a.,

Bolay-Süleyman Hayri Bolay, 21.a.,

Boyar-Ali Sami Boyar, 20 a.,

Bölükbaşı-Osman Bölükbaşı, 20.a.,

Buğra-Tarık Buğra, 20.a.,

Bulut-Recep Bulut, 21.a.,

Burkay-Kemal Burkay, 20.a.,

Buyrukçu-Muzaffer Buyrukçu, 20.a.,

-C-

C.Atuf-Ceyhun Atuf Kansu, 20.a.,

C.Esat-Celâl Esat Arseven, 20.a.,

C.Irgat-Cahit Irgat, 20. a.,

C. Meriç-Cemil Meriç, 20. a.,

C.Nuri-Celâl Nuri İleri, 20. a,

C.Safî-Cemal Safî, 21.a.,

C.Sılay-Celal Sılay, 20.a.,

C.Sıtkı-Cahit Sıtkı Tarancı, 20.a.

C.Süleyman-Cemil Süleyman Alyanakoğlu, 20.a,

C.Süreya-Cemal Süreya Seber, 20.a.,

C.Şakir-Cevat Şakir Kabaağaçlı, 20.a.,

C.Tanyol-Cahit Tanyol, 20 a.,

Cafer-15.a.,

Canberk-Eray Canberk, 21.a.,

Canım-Rıdvan Canım, 21.a.,

Cahit-Cahit Zarifoğlu, 20.a.,

Can-Ayhan Can, 21.a.,

Cansever-Turgut Cansever, 20 a.,

Cavit-Hüseyin Cavit, 20. a.,

Cebeci-Dilaver Cebeci, 20. a.,

Celâlî-19. a.,

Celâleddin Dede-Ahmed Celâleddin Dede, 20. a.,

Celilî-16.a.,

Cem-Cem Sultan, 15.a.,

Cenab-Cenab Şehabeddin, 20. a.

Cevdet-Cevdet Paşa, 19. a.,

Cevrî-İbrahim Çelebi, 17. a.,

Ceyhunî-Zileli, 19.a.,

Ceyhunî (Karslı)-19.a.,

Cezar- Mustafa Cezar, 20. a.,

Cihan Şâh-15.a.,

Cinanî-16.a.,

Cinozoğlu-H.Avni Cinozoğlu, 20.a.,

Civan-18.a.,

Coşan-M. Es'ad Coşan, 20.a.,

Cudî-Muallim Cudî, 20.a.

Cumalı-Necati Cumalı, 20.a.,

-Ç-

Çağlar-Behçet Kemal Çağlar, 20.a.,

Çakerî-15.a.,

Çakırtaş-Mehmet Çakırtaş, 20. a.,

Çamçak-Mehmed Çelebi, 16. a.,

Çankaya-Erol Çankaya, 20. a.,

Çantay-Hasan Basri Çantay, 20. a.,

Çapan-Cevat Çapan, 21. a,

Çavuş-Necat Çavuş, 21. a.,

Çelebioğlu-Nurten Çelebioğlu, 20.a.,

Çelebizade-Çelebizade Âsım, 18. a.,

Çeşmî-16.a.,

Çınarlı-Mehmet Çınarlı, 20.a.,

Çırakman-Hüseyin Çırakman, 20.a.,

Çırpanlı-16.a.,

Çiçek-İlhami Çiçek, 20.a.,

Çokum-Sevinç Çokum, 21.a.,

-D-

Dadaloğlu-19.a.,

Dağcı-Cengiz Dağcı, 20.a.,

Daî-Ahmed Dai, 15.a,

Damar-Ârif Damar, 20.a.,

Dânîş-Süleyman Dânîş 17a.,

Darakçı-Hüsnü Cozef Darakçı, 20.a.,

Darir-Kadı Darir, 14.a.,

Dede Efendi-19.a.,

Defne-Zeki Ömer Defne, 20.a.

Defterdar-Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 18. a.,

Dehhanî-Hoca Dehhanî, 14. a.,

Dehşetî-19. a.,

Deli Boran-19. a.,

Deli Hikmet-Niğdeli Deli Hikmet Bey, 19. a.,

Demirağ-Fikret Demirağ, 20.a.,

Demirci-Berat Demirci, 21. a.,

Demircioğlu-Âşık, 17. a.,

Demirelli-Fuat Hulusi Demirelli, 20. a.,

Deniz-İhsan Deniz, 21.a.,

Derman-M. Uğur Derman, 21.a.,

Dertli-19.a.,

Derviş Musa-18.a.,

Devamî-Silleli, 19.a.,

Dıranas-Ahmet Muhip Dıranas, 20.a.,

Divane-Divane Mehmed Çelebi, 15.a.,

Dizdaroğlu-Hikmet Dizdaroğlu, 20.a,

Doğrul-Ömer Rıza Doğrul, 20.a.,

Duralı-Ş.Teoman Duralı, 21.a.,

Durali-Durali Yılmaz, 20.a.,

Durbaş-Refik Durbaş, 20.a.,

Durman-Nureddin Durman, 21.a.,

Dursun-Haluk Dursun, 21.a.,

Dürrî-Mehmed Hasib Dürrî, 19.a.,

Duru-Orhan Duru, 20.a.,

Dücane-Dücane Cündioğlu, 21.a,

Düzdağ-M.Ertuğrul Düzdağ, 21.a.,

Düzgünman-Mustafa Düzgünman, 20.a.,

-E-

E.Alkan-Erdoğan Alkan, 21. a.,

E.Behiç-Enis Behiç Koryürek, 20. a.,

E.Bülend-E. Bülend Serdaroğlu, 20. a.,

E.Edib-Eşref Edib Fergan, 20. a.,

E.Ekrem-Ercümend Ekrem Talu, 20. a.,

E. Emrah-Ercişli Emrah, 16. a.,

E.Fâzıl-Enderunlu Fâzıl, 18. a.,

E.Hâzım-Ebubekir Hâzım Tepeyran, 20. a.,

E.Nihad-Emin Nihad- 19. a.,

E.Ülgener-Emin Ülgener, 20. a.,

E.Zihnî-Erzurumlu Zihnî, 18. a.,

Ebûlulâ-Ebûlulâ Mardin, 20. a.,

Ebuzziya-Ebuzziya Tevfik, 19.a.,

Ecrî-19.a.,

Edgü-Ferit Edgü, 21. a.,

Edna-Ali Haki Edna, 20. a.,

Efe-Ahmet Efe, 21. a.,

Efkârî-20.a.,

Ekmeleddin-Ekmeleddin İhsanoğlu, 21.a.,

Ekrem-Recaizade Mahmud Ekrem, 19.a.,

Eldem-Sedat Hakkı Eldem, 20.a.,

Elesger-Âşık Elesger, 19.a.,

Elmalılı-Elmalılı M. Hamdi Yazır, 20.,

Eloğlu-Metin Eloğlu, 20.a.,

Emanî-Ruscuklu, 16.a.,

Emin-İlhami Emin, 21.a.,

Emin Hilmi-Trabzonî, 19.a.,

Emrah-Erzurumlu, 19.a.,

Emrî-16.a.,

Enç-Mithat Enç, 20.a.,

Enis-Selahaddin Enis, 20.a.,

Enverî-16.a.,

Enverî Dede-16.a.,

Erbabî-19. a.,

Erdoğan-B. Sıtkı Erdoğan, 20. a.,

Ergülen-Haydar Ergülen, 21. a.,

Erhan-Ahmet Erhan, 20. a.,

Erişirgil-M.Emin Erişirgil, 20. a.,

Erman-Nüzhet Erman, 20. a.,

Eroğlu-Ebubekir Eroğlu, 21. a.,

Ertem-Sadri Ertem, 20.a.,

Ertepınar-Coşkun Ertepınar, 20. a.,

Eryiğit-İbrahim Eryiğit, 21. a.,

Esin-Emel Esin, 20.a.,

Esrar Dede-18.a.,

Eşref-20.a.,

Eşrefoğlu-Eşrefoğlu Rumî, 15.a.,

Etiz-M.Nihat Etiz, 20. a.,

Evliya-Evliya Çelebi, 17.a.,

Eygi-Şevket Eygi, 21.a.,

Eyice-Semavi Eyice, 21.a.,

Eyüboğlu-Sabahaddin Eyüboğlu, 20.a.,

-F-

F.Âli-Faik Âli Ozansoy, 20.a.,

F.Aliye-Fatma Aliye Hanım, 19.a.,

F.Edip-Fuat Edip Baksı, 20.a.,

F.Hüsnü-Fazıl Hüsnü Dağlarca, 20.a.,

F.İnal-Yaşar Faruk İnal, 20.a.,

F.Necib-Fazlı Necib, 20.,

F.Reşad-Faik Reşad, 20.a.,

F.Rıfkı-Falih Rıfkı Atay, 20.a.,

F.Ürgüp-Fikret Ürgüp, 20.a.,

Fahri (Ayaşlı)-19.a.,

Fâik-Mahmud, 18.a.,

Faiz-Edirneli Faiz, 18.a.,

Faizî-Kafzade Faizî, 17. a.,

Fakih-Ahmed Fakih, 13.a,

Fatin-Davud Fatin, 19.a.,

Fasih Dede-17.a.,

Fâzıl-Necip Fâzıl Kısakürek, 20.a.,

Fazlî-Kara Fazlî, 16.a.,

Fedai-Kemâl Fedai Coşkuner, 20.a.,

Fehim-Fehim-i Kadim,17.a.,

Fehmi-Fehmi Gür, 20.a.,

Felek-Burhan Felek, 20.a.,

Fenayî-Üsküdarlı, 17.a.,

Fennî-Fennî İsmail Efendi, 18.a.,

Fennî Said-Yozgatlı, 19.a.,

Ferdî-19.a,

Ferhad-Hüseyin Ferhad, 20.a.,

Feryadî-20.a.,

Fethi-Bozdoğanlı Fethi, 20.a.,

Fevzi-19.a.,

Feyza-Feyza Hepçilingirler, 21.a.,

Feyzioğlu-Turhan Feyzioğlu, 20.a.,

Fezayî-15.a.,

Fındıkoğlu-Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, 20.a.,

Fikret-Tevfik Fikret, 20.a.,

Firakî-Abdurrahman Çelebi, 16.a.,

Firdevsî-16.a.,

Fuzulî-16.a.,

Füruzan-Füruzan Selçuk, 20.a.,

-G-

G.Doğan-Güner Doğan, 21.a.,

G.İnal-Günseli İnal, 20.a.,

Galanti-Avram Galanti, 20.a.,

Galib-Şeyh Galib, 18.a.,

Gaspıralı-İsmail Gaspıralı, 20.a.,

Gavrî-Kansu Gavri, 16.a.,

Gaybî-Gaybî Sunullah, 17.a.,

Gazayî-16.a.,

Geçer-ilhan Geçer, 20.a.,

Geda Muslu- 17.a.,

Gedayi-Beşiktaşlı, 19.a.,

Genç-Nurullah Genç, 21.a.,

Gencosman-Kemal Zeki Gencosman, 20.a.,

Gerez-J. Habib Gerez, 20.a.,

Gevherî-17.a.,

Giray-Fethi Giray, 20.a.,

Göçer-Ali Göçer, 21.a.,

Gökalp-Ziya Gökalp, 20.a.,

Gökçe-Enver Gökçe, 20.a.,

Göle-Nilüfer Göle, 21.a.,

Gölpınarlı-Abdülbâkî Gölpınarlı, 20.a.,

Gönenç-Turgay Gönenç, 21.a.,

Gövsa-İbrahim Alaettin Gövsa, 20.a.,

Göztepe-Tarık Mümtaz Göztepe, 20.a.,

Gruda-Yılmaz Gruda, 21.a.,

Gubarî-Derviş Gubarî, 16.a.,

Gufranî-20.a.,

Gülhanî-Âşık, Gürünlü, 20.a.,

Gülşehrî-14.a.,

Gülşenî-İbrahim Gülşenî, 16.a.,

Günay-Reha Günay, 21.a.,

Günçe-Ergin Günçe, 20.a.,

Gündeşlioğlu-19.a.,

Günel-Burhan Günel, 20.a.,

Güngör-Erol Güngör, 20.a.,

Günvar-Ali Günvar, 21.a.,

Gürcan-Nedret Gürcan, 20. a.,

Gürsel-Nedim Gürsel, 21.a.,

Güvahî-16.a,

Güvemli-Zahir Güvemli, 20.a.,

-H-

H.Akın-Hüseyin Akın, 21.a.,

H.Ârif Hikmet-Hersekli Ârif Hikmet Bey, 19.a.,

H.Avni-Hüseyin Avni Ulaş, 20.a.,

H.Bedii-Halil Bedii Yönetken, 20. a.,

H.Cahit-Hüseyin Cahit Yalçın, 20.a.,

H.Edip-Halide Edip Adıvar, 20.a.,

H.Fahri-Halit Fahri Ozansoy, 20.a.,

H.Hüseyin-Hasan Hüseyin Korkmazgil, 20.a.,

H.Lâtif-Hasan Lâtif Sarıyüce, 20.a.,

H.Macid-Hamid Macid Selekler, 20a.,

H.Nazım-A.Reşit Rey, 20.a.,

H.Nihad-Halil Nihad Boztepe, 20.a.,

H.Nusret-Halide Nusret Zorlutuna, 20.a.,

H.Rahmi-Hüseyin Rahmi Gürpınar, 20.a.,

H.Sadi-Hamid Sadi Selen, 20.a.,

H.Said-Hızırağazade Said Bey, 19.a.,

H.Siret-Hüseyin Siret Özsever, 20.a.,

H.Suphi-Hamdullah Suphi Tanrıöver, 20.a.,

H.Süha-Hakkı Süha Gezgin, 20.a.,

H.Tevfik-Hıfzı Tevfik Gönensay, 20.a.,

H.Yavuz-Hilmi Yavuz, 21. a.,

H.Zübeyr-Hamid Zübeyr Koşay, 20a.,

H.Ziya-Halit Ziya Uşaklıgil, 20. a.,

Habibî-15.a.,

Hacı Bayram-15.a.,

Hacı Faik-19.a.,

Hacıoğlu-Muammer Hacıoğlu, 21.a.,

Hacib-Yusuf Has Hacib, 11.a.,

Hadi-Hadi Uluengin, 20.a.,

Hakan A.-Osman Hakan A., 21.a.,

Hakanî-Hakanî Mehmed 16.a.,

Hâlet Efendi-Mehmed Said Halet Efendi-19.a.,

Haletî-Azmizade, 17.a.,

Halıcı-Fevzi Halıcı, 20.a.,

Halim-Halim Giray, 19.a.,

Halit-Refik Halit Karay, 20.a.

Halman-Talat Sait Halman, 20.a.,

Haluk Y.-Haluk Y. Şehsuvaroğlu, 20.a.,

Hamamizade-Hamamizade İhsan, 20. a.,

Hamdi- Akşemseddinzade Hamdullah, 15.a.,

Hamî-Ahmed Diyarbekrî, 18.a.,

Hâmid-Abdülhak Hamid Tarhan, 20.a.,

Hâmide-Hâmide Topçuoğlu, 20.a.,

Hamzavî-14.a.,

Hançerli-Orhan Hançerlioğlu, 20.a.,

Hanî-Ahmed-i Hanî. 17.a.,

Harabi Baba-Edib, 20. a.,

Harputlu Rahmî-19.a.,

Hasan Dede-15.a.,

Hasan Rüşdü-Ermenekli Hasan Rüşdü, 20.a.,

Hasan Yâver-Enderunlu, 18.a.,

Hasanoğlu-13.a.,

Hasta Kasım-18.a.,

Haşim-Ahmed Haşim, 20.a.

Haşim Bey-19.a.,

Hatayî-Şah İsmail, 16.a.,

Hatemî-Hatemî İbrahim, 16.a.,

Hatib Oğlu-14. a.,

Hatiboğlu-Mehmed Said Hatiboğlu, 20.a.,

Havayî-17.a.,

Hayalî-Hayalî Bey 16.a.,

Hayret-Mehmed Efendi, 19.a.,

Hayretî-Mehmet Çelebi, 16.a.,

Hayri-Harputlu Hayri, 19.a.,

Hayrullah-Hayrullah Efendi, 19.a.,

Hâzık-Hâzık Efendi, 18.a.,

Hazmî-Harputlu Abdülhamid Hazmî, 20. a.,

Hengamî-19.a.,

Hezarî-19.a.,

Hıfzı-Kağızmanlı Hıfzı, 20.a.,

Hicranî-Âşık Hicranî, 20.a.,

Hikmetî-19.a.,

Hilmi-Hasan Hilmi Efendi, 19.a.,

Hilmi Dede-19.a.,

Himmet-17.a.,

Hisalî-17.a.,

Hisar-Abdülhak Şinasi Hisar, 20.a.,

Hoca-Tahsin-Hoca Tahsin Efendi, 19.a.,

Hufî-15.a.,

Huzurî-20.a.,

Hüdaî-Âşık Hüdai, 20.a.,

Hüdayî, Aziz Mahmut, 17.a,

Hünalp-Ayhan Hünalp, 20.a.,

Hüseyin Kâmil-Tepedelenlizade Hüseyin Kâmil, 19.a.,

Hüznî-Yozgatlı Hüznî, 19.a.,

I.Seyranî-Ispartalı Seyranî, 19.a.,

Işınsu-Emine Işınsu, 21.a.,

Itrî-Buhurîzade Mustafa Çelebi, 17.a.,

-İ-

İ.Bekir-İlhami Bekir Tez, 20.a.,

İ.Çavuş-İsmail Çavuş, 21.a.,

İ.Demirci-İbrahim Demirci, 21.a.,

İ.Habip-İsmail Habip Sevük, 20.a.,

İ.Hakkı-Erzurumlu İbrahim Hakkı, 18.a.,

İ.Hami-İsmail Hami Danişmend, 20. a.,

İ.Kara, İsmail Kara, 21.a.,

İ.Necmi-ibrahim Necmi Dilmen, 20. a.,

İ.Raif-İhsan Raif Hanım, 20.a.,

İ.Safa-İsmail Safa, 19.a.,

İ.Tenekeci-İbrahim Tenekeci, 21.a.,

İbnülemin-İbnülemin M. Kemal İnal, 20.a.

İbrahim-17.a.,

İbrahim Şeyh-Oğlanlar Şeyhi İbrahim, 17.a.,

İffet-Bursalı, 19.a.,

İkbâlî-2. Sultan Mustafa, 17.a.,

İldeniz-Türkan İldeniz, 20.a.,

İleri-Selim İleri, 21.a.,

İlhamî-3. Selim, 19.a.,

İlhan-Atilla ilhan, 20.a.,

İmdadî-19.a.,

İnal-Ayhan İnal, 20.a.,

İnalcık-Halil İnalcık, 21.a.,

İnan-M.Âkif İnan, 20.a.,

İrfanî-18.a.,

İshak Çelebi-Üsküplü, 16.a.,

İshak-İshak Efendi, 18.a.,

İshak b. Murad-14.a.,

İslâmî-15.a.,

İsmail-İsmail Gerçeksöz, 20.a.,

İsmet-Müstecibizade İsmet Bey, 19.a.,

İsmetî-Âşık, 20. a.,

İzmirli-İsmail Hakkı İzmirli, 20.a.,

İzzet-17.a.,

İzzet Molla-19.a.,

-K-

K.Abdal-Kaygusuz Abdal, 15.a.,

K.Burhaneddin-Kadı Burhaneddin, 15.a.,

K.Eşfak-Kâmil Eşfak Berki, 20.a.,

K.Hulusi-Kenan Hulusi Koray, 20. a.,

K.Kamu-Kemaleddin Kami Kamu, 20.a.,

K. Havayî-Kuburizade 18.a.,

K.Karpat-Kemal Karpat, 21.a.,

K.Tahir-Kemal Tahir, 20.a.,

Kabaklı-Ahmet Kabaklı, 20.a.,

Kabasakal Mehmed-18.a.,

Kadirî-16.a.,

Kadri-Yakub Kadri Karaosmanoğlu, 20.a.,

Kadrî-19.a.,

Kafesoğlu-İbrahim Kafesoğlu, 20.a,

Kâmî-Hanyalı, 18.a.,

Kâmil-17.a.,

Kâmilî-Âşık Zileli Kâmilî, 19.a.,

Kandemir-Âdem Kandemir, 21.a.,

Kandî-16.a.,

Kânî-Ebubekir, 18.a.,

Kapkıner-Murat Kapkıner, 21.a.,

Kaplan-Mehmet Kaplan, 20.a.,

Kara Hamza-18.a,

Karaca-İbrahim Karaca, 21.a.,

Karacaoğlan-17.a.,

Karaer-M. Necati Karaer, 20.a,

Karasu-Bilge Karasu, 20.a.,

Karatepe-Şükrü Karatepe, 21.a.,

Karcı-Ragıp Karcı, 21.a.,

Kasab-Teodor Kasab, 19.a,

Kâtib Çelebi-17.a.,

Kâtibî-18.a.,

Kavsî-17.a.,

Kayalı-Kurtuluş Kayalı, 21.a.,

Kaygusuz Alaeddin-16.a.,

Kayıhan-Hasan Kayıhan, 21.a.,

Kazak Abdal-16.a.,

Kemâl-Yahya Kemal Beyatlı, 20.a.

Kemterî-Âşık Kemterî Baba, 19.a.,

Kerem-17.a.,

Keşfî-17.a.,

Kınalızâde-Kınalızâde Ali, 16.a.,

Kıymetî-18.a.,

Kızıltuğ-Fırat Kızıltuğ, 21.a.,

Kilisli Zihnî-19.a.,

Kocagöz-Samim Kocagöz, 20.a.,

Koç-Turan Koç, 21.a.,

Koçi Bey-17.a.,

Koçu-Reşat Ekrem Koçu, 20.a.,

Koloğlu-Orhan Koloğlu, 20.a.,

Konyalı-İbrahim Hakkı, 20.a.,

Koytak-Cahit Koytak, 21.a.,

Köprülü-M. Fuat Köprülü, 20.a.

Köroğlu-16.a.,

Kösoğlu-Nevzat Kösoğlu, 21.a.,

Köymen-M.Altan Köymen, 20.a,

Kuddusî-19.a.,

Kudret-Cevdet Kudret Solok, 20.a,

Kul Deveci-17.a.,

Kul Himmet-16.a.,

Kul Mehmed-16.a,

Kul Mes’ud-14. a.,

Kul Mustafa-17.a.,

Kuloğlu-17.a.,

Kunt-Bekir Sıtkı Kunt, 20.a.,

Kurbanî-Âşık Kurbanî, 16.a.,

Kurdakul-Şükran Kurdakul, 20.a.,

Kurtulmuş-Şakir Kurtulmuş, 21.a.,

Kurucu-Ali Ulvi Kurucu, 20.a.,

Kusurî-19.a.,

Kutay-Cemal Kutay, 20.a.,

Kutlu-Mustafa Kutlu, 21.a.,

Külebi-Cahit Külebi, 20.a.,

Küşadî-18.a.,

Kütükoğlu-Mübahat S. Kütükoğlu-20.a.,

-L-

L.Galib-Leskofçalı Galib-19.a.,

Lâmiî-Lâmiî Çelebi, 16.a.,

Lâtife-Lâtife Tekin, 21.a,

Lâtifî-16.a.,

Lealî-15.a.,

Lebib-Ruznamçecizade Mehmed Lebib, 19.a.,

Levnî-18.a.,

Leylâ Hanım-19.a.,

Lezizî-18.a.,

Lûtfî-Lutfi Paşa, 16.a.,

-M-

M.Âsım-Mehmed Âsım Us, 20.a.,

M.Bardakçı-Murat Bardakçı, 21.a.,

M.Bedreddin-Harputlu Mahmud Bedreddin, 19.a,

M.Beliğ-Mehmed Emin Beliğ, 18.a.,

M.Celâl-Mehmed Celâl, 19.a.,

M.Celaleddin-Mahmud CelâleddinPaşa (Âsaf), 19.a.,

M.Cemal-Midhat Cemal Kuntay, 20.a.,

M.Cevdet-Melih Cevdet Anday, 20.a.,

M.E.Alper-M.Emin Alper, 21.a.,

M.Emin-M. Emin Yurdakul, 20.a.,

M.Erdoğan-Mustafa Erdoğan, 20a.,

M.Faik-Munis Faik Ozansoy, 20.a.,

M.Halil-Mükrimin Halil Yınanç, 20.a,

M.İz-Mahir İz, 20.a.,

M.İzmirli-Mübeccel İzmirli, 20.a.,

M.İzzet-Mehmed İzzet, 20.a.,

M.Kemal-Mehmet Kemal, 20.a.,

M.Kara-Mustafa Kara, 20.a.,

M.Murad-Mizancı Murad, 20.a.,

M.Naci-Muallim Naci, 19.a.,

M.Nazmî-Muhammed Nazmi, 17.a,

M.Niyazi-M. Niyazi Özdemir, 21.,

M.Rauf-Mehmed Rauf, 20.a.,

M.Resmî-Mevlâna Resmî, 18.a.,

M.Reşid-Mustafa Reşid, 20.a.,

*M.Rifat-Mehmed Rifat, 19.a.,

M.Sami Efendi, 19.a.,

M.Şemseddin-Mehmed Şemseddin, 19.a.,

M.Yesari,Mahmut Yesari, 20.a.,

Maden-Sait Maden, 20.a.,

Mağribli Oğlu-18.a.,

Mahî-18.a.,

Mahtumî-18.a.,

Mahremî-Tatavlalı Mahremî, 16.a,

Mahzunî-Mahzunî Şerif, 20.a.,

Maraş-M.Atilla Maraş, 21.a.,

Mardin-Şerif Mardin, 21.a.,

Mantıkî-17.a.,

Mazhar-Mahmud Mazhar, 20.a,

Mealî-16.a.,

Mecnunî-18.a.,

Mefharî-19.a.,

Meftunî, 18.a.,

Mengi-Mine Mengi, 21.a.,

Mercan-Hasan Mercan, 21.a.,

Merdanî-19.a.,

Mert-Necati Mert, 21.a.,

Mesihî-16.a.,

Meslekî-19.a.,

Mestî-19.a.,

Meşrebî-16.a.,

Meydanî-19.a.,

Meylî-17.a.,

Mezakî-17. a,

Mısrî-Niyazi Mısrî, 17.a.,

Micmerî-19.a.,

Mihrî-Mihrî Hatun, 15.a.,

Mihrünnisa-Mihrünnisa Abdülhak Hâmid, 19 a.,

Minhacî-19.a.,

Minnetoğlu-İbrahim Minnetoğlu, 20 a.,

Miraç-Yaşar Miraç, 20.a.,

Mir'ati-Kalecikli Mir’ati19.a.,

Misailidis-Evangelinos Misailidis, 19a.,

Miyasoğlu-Mustafa Miyasoğlu, 20.a.,

Moran-Berna Moran, 20.a.,

MŞE-Memduh Şevket Esendal, 20.a.,

Muallim Feyzî-19.a.,

Muhibbî-Kanunî Sultan Süleyman, 16.a.,

Muhlis Paşa-Esad Muhlis Paşa, 19.a.,

Muhtar-Muhtar Tevfikoğlu, 20.a.,

Muhtefî-İdris-i Muhtefî, 16.a.,

Muidî-Kalkandelenli, 16.a.,

Muinî-16.a.,

Murad-Sultan 2. Murad, Muradî, 15. a.,

Muradî-Sultan 4. Murad, 17.a.,

Musa Kâzım-Koniçeli Musa Kâzım Paşa,19.a.,

Musahipzade-Musahipzade Celal, 20.a,

Müdamî-16.a.,

Müldür-Lâle Müldür, 21.a.,

Münif Paşa-Mehmed Tahir Münif Paşa, 19.a.,

Müştak- Müştak Baba, 19.a.,

-N-

N.Berk-Nurululah Berk, 20a.,

N.Erdoğan-Nezih Erdoğan, 20.a.,

N.Güngör-Necati Güngör, 21.a.,

N.Halil-Necmeddin Halil Onan, 20.a.,

N.Hayri-Nihat Hayri Azamat, 21.a.,

N.İsmail-Namık İsmail, 20.a,

N.Rüştü-Necdet Rüştü Efe, 20.a.,

N.Sırrı-Nalid Sırrı Örik, 20 a.,

N.Subaşı-Necdet Subaşı, 21.a.,

N.Tosun-Necip Tosun, 21. a.,

N.Ulvi-Nahit Ulvi Akgün, 20.a.,

N.Uygur-Tahsin Nahit Uygur, 20.a.,

N.Vergin-Nur Vergin, 21.a.,

N.Yıldırım-Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, 20.a.,

Nabî-17.a.,

Nacî-Muallim Naci, 19. a.

Nadirî-Ganizade Nadirî, 17.a.,

Nafiz-Faruk Nafiz Çamlıbel, 20.a.,

Nahid-Tahsin Nahid, 20.a.,

Nahifî-17.a.,

Nailî-17.a.,

Naîm-İsmail Naîm, 17.a.,

Naîma-17.a.,

Nakdî-18.a.,

Nakkaş Safî-16.a.,

Namdar-Namdar Rahmi Karatay, 20.a.,

Nâmık-Namık Kemal, 19.a.,

Nâşid-18.a.,

Nazan-Nazan Bekiroğlu, 21 a.,

Nâzım-Nâzım Hikmet Ran, 20.a.,

Nâzî-Yozgatlı, 19.a.,

Nazîm-Yahya Efendi, 18.a.,

Nazmi-Edirneli, 16.a.,

Nebatî-Seyid Ebulkasım Nebatî,19.a.,

Nebil-Mehmet Nebil, 19.a.,

Necatî-15.a.,

Necatigil-Behçet Necatigil, 20.a.,

Necib-3. Sultan Ahmet, 17.a.,

Nedim-18.a.,

Nedim-i Kadim-17.a.,

Nedret-18.a.,

Nef'î-17.a.,

Nergisî-Bosnalı Nergisî, 17.a.,

Nesib-Yusuf Nesib, 17.a.,

Nesimî-14.a.,

Neşatî-17.a.,

Neşetî-19.a.,

Neşrî-15.a.,

Nev'i-16.a.,

Nevres-18.a.,

Nevres-i Cedid-19.a.,

Neyyal-Naciye Neyyal, 20.a.,

Neyzen-Neyzen Tevfik, 20.a.,

Nezihe-Yaşar Nezihe Bükülmez, 20.a.,

Nezihe Muhiddin-20.a,

Nigâr-Nigâr bint Osman, 19.a.,

Nigârî-Âşık, 18.a.,

Nihanî-20.a.,

Nimet-18.a.,

Nisayî-16.a.,

Niyazi-18.a.,

Nizamî- Karamanlı Nizamî, 15.a.,

Nizamoğlu-16.a.,

Noksanî-19.a.,

Numan Ağa-19.a.,

Nurî-Nurî Ahmed, 18.a.,

Nuri-Tokatlı Nuri, 19.a.

Nurî Baba, 19.a.,

Nuri Paşa-Diyerbekirli Osman Nuri Paşa, 19.a.,

Nursel-Nursel Duruer, 21.a.,

O.Akbal-Oktay Akbal, 20.a.,

O.Attila-Osman Attila, 20.a.,

O.Cemal-Osman Cemal Kaygılı, 20.a.,

O.Kemal-Orhan Kemal, 20.a.,

O.Murat-Orhan Murat Arıburnu, 20.a.,

O.Nevres-Osman Nevres, 19.a.,

O.Nuri-Osman Nuri Ergin, 20.a.,

O.Rifat-Oktay Rifat Horozcu, 20.a.,

O.Sarı-Osman Sarı, 20.a.,

O.Şaik-Orhan Şaik Gökyay, 20.a.,

O.Şahin-Osman Şahin, 20.a.,

O.Veli-Orhan Veli Kanık, 20.a.,

Obruk-Cahit Obruk-20 a.,

Oflazoğlu-A.Turan Oflazoğlu, 20.a.,

Okandan-Recai Galip Okandan, 20.a.,

Okay-Orhan Okay, 20.a.,

Orhon-Orhan Seyfi Orhon, 20.a.

Orhonlu-Cengiz Orhonlu, 20.a,

Ortaç-Yusuf Ziya Ortaç, 20 a.,

Osman-18.a.,

Osman Şems-Osman Şems Efendi, 19.a.,

Otyam-Nusret K. Otyam, 20 a.,

Oymak-M.Âdil Oymak, 21.a.,

Ozan-16.a,

Ö.Bedreddin-Ömer Bedreddin Uşaklı, 20.a.,

O.Cemal-Osman Cemal Kaygılı, 20. a.,

Ö.Faruk-Ö. Faruk Toprak, 20.a.,

Ö.Mert-Özkan Mert, 21.a.,

Ö.Nasuhî-Ömer Nasuhî Bilmen, 20.a.,

Ö.Seyfeddin-Ömer Seyfeddin, 20.a.,

Öcal-F.Cemal Oğuz Öcal, 20.a.,

Ögel-Bahaeddin Ögel, 20.a.,

Öksüz Âşık-16.a.,

Ömer Fuadî-17.a.,

Ömerî-19.a.,

Önal-Metin Önal Mengüşoğlu, 21.a.,

Öz-Erdal Öz, 20.a.,

Özbahçe-Osman Özbahçe, 21. a.,

Özçelik-Mustafa Özçelik, 21.a.,

Özdemir-Nurettin Özdemir, 20.a.,

Özdenoğlu-Şinasi Özdenoğlu, 20.a.,

Özel-İsmet Özel, 21.a.,

Özemre-A.Yüksel Özemre, 20 a.,

Özer-Adnan Özer, 21.a.,

Özger-Arkadaş Zekai Özger, 20.a.,

Özkişi-Bahaeddin Özkişi, 20.a.,

Özlü-Demir Özlü, 21.a.,

Öztuna-Yılmaz Öztuna, 20.a.,

Öztürkmen-Ömer Öztürkmen, 20.a.,

Özüdoğru-Şaban Özüdoğru, 21.a.,

-P-

Pakalın-M.Zeki Pakalın, 20a.,

Pakdil-Nuri Pakdil, 21.a.,

Pala-İskender Pala, 21.a.,

Par-Ârif Hikmet Par, 20.a.,

Payam-Nâzım Payam, 21.a.,

Peker-Hüseyin Peker, 20.a.,

Pepeyi-Haluk Nihad, 20.a,

Pertev Paşa-19.a.,

Pesendî-19.a.,

Peyami-Peyami Safa, 20.a.,

Pınar-Saffettin Pınar, 20.a.,

Pinhanî-Âşık Pinhanî,19.a.,

Pir Sultan-Pir Sultan Abdal, 16.a.,

Pirî-Pirî Reis, 16.a,

-R-

R.Arkın-Ramazan Gökalp Arkın, 20.a,

R.Enis-Reşat Enis Aygen, 20.a.,

R.Fennî-Rodosçuklu Fennî, 19.a.,

R.Ilgaz-Rifat Ilgaz, 20.a.,

R.Melûl-Rıfkı Melûl Meriç, 20.a.,

R.Oğuz-Remzi Oğuz Arık, 20.a.,

R.Onur-Rüştü Onur, 20.a.,

R.Polat-Rıza Polat Akkoyunlu, 20.a.,

R.Nuri-Reşat Nuri Güntekin, 20.a.,

Raci-Ebülhasan, 19a.,

Ragıb-Koca Ragıp Paşa, 18.a.,

Rahimî-Kütahyalı, 16. a,

Rahmî-Bursalı, 16.a.,

Ramazanoğlu-Yıldız Ramazanoğlu. 21.a,

Ramî-16. ab.,

Rasih-17.a.,

Rasim-Rasim Özdenören, 21.a.,

Ravzî-18.a.,

Râzî-18.a.,

Remzî-Darendeli, 19.a.,

Remzi Dede-Ahmed Remzi Akyürek, 20a.,

Resmî-Mevlâna Resmî, 18.a.,

Revaî-Molulu Revaî, 19.a.,

Revanî-16.a.,

Reyhanî-Âşık Yaşar Reyhanî, 21.a.,

Rıza-Rıza Tevfik Bölükbaşı, 20.a.,

Riyazî-Mehmed, 17.a.,

Ruhî-Bağdatlı Ruhi 16.a.,

Ruhsatî-19.a.,

Rûşenî-Âşık, 19.a.,

Rûşenî Dede-Dede Ömer Rûşenî, 15.a.,

 

-S-

S.Ali-Sabahattin Ali, 20.a.,

S.Batur-Sabahaddin Batur, 20.a.,

S.Erol-Safiye Erol, 20.a.,

S.Faik-Sait Faik Abasıyanık, 20.a.,

S.Fehim-Süleyman Fehim, 19.a.,

S. Figanî-Silleli Figani, 19.a.,

S.Kaplan-Sefa Kaplan, 21.a.,

S.Kudret-S.Kuret Aksal, 20.a.,

S.Maksudî-Sadri Maksudî Arsal, 20.a.,

S.Muradî-Sultan 3. Murad, 16.a.,

S.Nazif-Süleyman Nazif, 20.a.,

S. Nüzhet-Saadetdin Nüzhet Ergun, 20.a,

S.Rifat. Samih Rifat, 20.a.,

S.Sezai-Samipaşazade Sezai, 20.a.,

S.Vehbi-Seyyid Vehbi, 18.a.,

S.Veled-Sultan Veled, 14.a.,

S.Yahya-Seyyid Yahya, 17.a.,

S.Zeki-Salih Zeki Aktay, 20.a.,

Sabir-Mirza Elekber, 20.a.,

Sâbit-Bosnalı 17.a.,

Sabrî-19.a.,

Sadık-Sadık Doğanay, 20.a,

Sadıkî-Sadık Baba, 18.a.,

Sadıkzade-Ümmügülsüm Sadıkzade, 20.a.,

Sadullah Paşa- Sadullah Rami Paşa, 19.a.,

Safî-18.a.,

Sağman-Ali Rıza Sağman, 20.a.,

Sâî-Sâî Çelebi, 16.a.,

Saib-Saib Tebrizî-17.a.,

Said Giray-18.a.,

Said-Kemalpaşazade Said Bey, 19.a.,

Sakaoğlu-Necdet Sakaoğlu, 21.a.,

Salih Baba-19.a.,

Salih Faik-Manastırlı Salih Faik Bey, 19.a.,

Sâmanoğlu-Gültekin Sâmanoğlu, 20.a.,

Samet-Samet Ağaoğlu, 20.a.,

Samî-16.a.,

Sami Paşa-Abdurrahman Sami Paşa, 19.a.,

Satoğlu-Abdullah Satoğlu, 21.a.,

Savnî-18.a.,

Sayan-Yücel Sayan, 21.a.,

Sayar-Abbas Sayar, 20.a.,

Sayılı-Aydın Sayılı, 20. a.,

Selçuk-Sami Selçuk, 21.a.

Seferli Oğlu-18.a.,

Sehî Bey-16.a.,

Selânikî-Selânikli Mustafa, 16.a.,

Selim-3. Selim, 18.a.,

Selimî-Sefil Selimî, 20.a.,

Selvigül-Selvigül Kandoğmuş Şahin, 21. a.,

Sennur-Sennur Sezer, 20 a.,

Serdarî-Şarkışlalı, 19.a.,

Serdengeçti-Osman Yüksel Serdengeçti, 20.a.,

Sertkaya-Osman Fikri Sertkaya, 21.a.,

Sertoğlu-Murat Sertoğlu, 20.a.,

Seyda-Mehmet Seyda Çeliker, 20.a.,

Seyhan-Recep Seyhan, 21.a.,

Seyit Osman-Âşık Cingözoğlu, 19.a.,

Seyranî-19.a.,

Sezai-Sezai Karakoç, 21.a.

Sıvacı-Ahmet Sıvacı, 20.a.,

Sezayî-Sezayi-i Gülşenî18.a.,

Silleli Sururî-?

Sinan Paşa-15.a.,

Sirer-Reşat Şemseddin Sirer, 20.a.,

Siyahî-18.a.,

Soykan-Alâaddin Soykan, 21.a.,

Soyuer-Halil Soyuer, 20.a.,

Suavi-Ali Suavi, 19.a.,

Subaşı-M.İlyas Subaşı, 21.a.,

Sururî-18.a.,

Suut Kemal-Suut Kemal Yetkin, 20.a.,

Süheylî-Ahmet Çelebi, 17.a.,

Süleyman Çelebi-15.a.,

Süleyman Paşa-19.a.,

Sümmanî-19.a.,

Sükkerî-17 a.,

Sütüven-M. Seyit Sütüven, 20.a.,

 

-Ş-

Ş.Bulut-Şevket Bulut, 20.a.,

Ş.Enis-Şükrü Enis Regü, 20.a.,

Ş. Hamza-Şeyyad Hamza, 14.a.,

Ş.Sami-Şemseddin Sami Bey, 19.a.,

Ş.Tekin-Şinasi Tekin, 20. a.,

Şahidî Dede-İbrahim, 16.a.,

Şahin-Şahin Uçar, 21.a.,

Şamîzade-Şamîzade Mustafa ?

Şamilî-19.a.,

Şefik-Hanyevi Şefik, 19.a.,

Şehriyar-Mehmet Hüseyin Şehriyar, 20.a.

Şem'i-Silleli, 18.a.,

Şemseddin-Şemseddin Sivasî, 16.a.

Şemsî-Hüseyin Şemsi Ergüneş, 20.a.,

Şemsi Baba-Leblebici Şemsi Hayal Baba, 19.a.,

Şenlik-Âşık Şenlik, 19.a.,

Şeref Hanım-19.a.,

Şerife-20.a.,

Şerifî-17.a.,

Şerifî-i Amidî-16.a.,

Şermî-18.a.,

Şevkî-Edirneli, 15.a.,

Şeyhî-Yusuf Sinaneddin, 15.a.,

Şimşek-Hasan Şimşek, 20.a.,

Şinasî-İbrahim Şinasî, 19.a.,

Şükrî-Şükrî-i Bitlisî, 16.a.,

 

-T-

T.Akyol-Taha Akyıl, 21.a,

T.Dursun-Tarık Dursun K. 20.a.,

T.Nahid-Tahsin Nahid, 20.a.,

T.Olgun-Tahir Olgun/Tahirülvmevlevî, 20.a.,

T.Uyar-Tomris Uyar, 20.a.,

Taftalı-Oktay Taftalı, 21.a.,

Tahir-Menemenlizade Tahir, 19.a.,

Taib-Osmanzade Taib, 18.a.,

Talibî-Talibi Coşkun, 20.a.,

Tamburî Mustafa-19.a.,

Taner-Haldun Taner, 20.a.,

Tanpınar-Ahmet Hamdi Tanpınar, 20.a.

Tanyol-Tuğrul Tanyol, 21.a,

Tarhan-Nevzat Tarhan, 21.a,

Tarlan-A.Nihat Tarlan, 20.,

Tarus-İlhan Tarus, 20.a.,

Taşan-Berin Taşan, 20.a.,

Taşer-Suat Taşer, 20.a.,

Taşkın-Mümtaz Zeki Taşkın, 20.a.,

Tecer-Ahmet Kutsi Tecer, 20.a.,

Telim Han-19.a.,

Telli-Ahmet Telli, 21.a.,

Temir-Ahmet Temir, 20.a.,

Teoman-Sabahaddin Teoman, 20.a.,

Terzi Baba-19.a.,

Teslim Abdal, 17.a.,

Tevetoğlu-Fethi Tevetoğlu, 20.a.,

Tezer-Tezer Özlü, 20.a.,

Tıflî-19.a.,

Tırsî-17.a.,

Togan-Zeki Velidi Togan, 20.a.,

Topçu-Nureddin Topcu, 20.a,

Tunaya-T. Zafer Tunaya, 20.a.,

Tunç-M. Şekip Tunç, 20.a.,

Turabî-19.a,

Turaç-Cafer Turaç, 20.a.,

Turan-Osman Turan, 20.a.,

Tutmacı-15. a.,

Türabî-Ereğlili 17.a.,

Türkay-Osman Türkay, 20.a.,

-U-

U.Nazif-Umran Nazif Yiğiter, 20.a.,

Uğurlu-Kâmil Uğurlu, 21.a.,

Uluçay-Çağatay Uluçay, 20.a.,

Uludağ-Süleyman Uludağ, 21.a.,

Ulunay-Ref'i Cevat Ulunay, 20.a.,

Ulvî-16.a.,

Umran-Sedat Umran, 20.a.,

Ural-Ali Ural, 21.a.,

Uran-Hilmi Uran, 20.a.,

Usulî-16.a.,

Uyar-Turgut Uyar, 20.a.,

Uysal-Ahmet Uysal, 20.a.,

Uz-M.Ali Uz, 20.a,

 

-Ü-

Ü.Tamer-Ülkü Tamer, 20.a.,

Ü.Yaşar-Ümit Yaşar Oğuzcan, 20.a.,

Ülgener-Sabri Ülgener, 20.a.,

Ülken-Hilmi Ziya Ülken, 20.a.,

Ümmî Sinan-16.a.,

Ünal-R.Hüseyin Ünal, 20.a.,

Ünaydın-Ruşen Eşref Ünaydın, 20.a.,

Ünver-A.Süheyl Ünver, 20.a.,

Üsküdarî-17.a.,

Üstün-Nevzat Üstün, 20.a.,

 

-V-

Vakıf-Molla Penah Vâkıf, 18.a.,

Vâsıf-Enderunlu Osman, 19.a.,

Vasfî-16.a.,

Vaslî-16.a.,

Vassaf-Hüseyin Vassaf, 20.a,

Vecdî-17.a.,

Vedat Örfî-20.a.,

Vefayî 15.a.,

Vehbî-Sümbülzade Vehbi, 18.a.,

Veled Çelebi-20.a.,

Veli-Âşık Veli, 19.a.,

Veliyyüddin-Bursalı Mehmed Veliyyüddin, 19.a.,

Veysel-Âşık Veysel, 20.a.,

Veysî-17.a.,

Vidadî-Molla Veli Vidadî, 18.a.,

Visalî-Aydınlı, 16.a,

Vuslat-Şeyh Hasan, 17.a.,

 

-Y-

Y.Avni-Yenişehirli Avni Bey, 19.a.,

Y.Bedri-Yaşar Bedri Özdemir, 21.a.,

Y.Bülent-Y. Bülent Bakiler, 21.a.,

Y.İzzet-Yenişehirli İzzet, 19.a.,

Y.Kenan-Yusuf Kenan, 19.a.,

Y.Mardin-Yusuf Mardin, 20.a.,

Y.Nabi-Yaşar Nabi Nayır, 20.a.,

Y.Nadi-Yunus Nadi Abaloğlu, 20.a.,

Yağcızade-Yağcızade A.Nuri, 19.a.,

Yahya-Şeyhülislam Yahya, 17.a.,

Yahya Bey- Taşlıcalı Yahya, 16.a.,

Yakıcı-Âşık Mehmet, 20.a.,

Yaman-Talat Mümtaz Yaman, 20. a.,

Yaşar-Yaşar Kemal, 20.a.,

Yazıcı-Olcay Yazıcı, 20.a.,

Yazıcızade Ali-15.a.,

Yazıcızade Mehmed-15.a.,

Yeminî-Mehmed Yeminî, 16.a.,

Yenişehirli İzzet-19.a,

Yeşilyurt-Cahit Yeşilyurt, 20.a.,

Yesarî-19.a.,

Yesevî-Hoca Ahmed Yesevî, 12.a.,

Yetim-16.a.,

Yılanlıoğlu-İ.Hakkı Yılanlıoğlu, 20.a.,

Yıldız-Bekir Yıldız, 20.a,

Yırcalı-Sıtkı Yırcalı, 20a.,

Yirmisekiz Çelebi-Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, 18.a.,

Yunus-Yunus Emre 13.a.,

Yurd-A. İhsan Yurd, 20.,

Yurttaş-Hüseyin Yurttaş, 21.a.,

Yüce-Ali Yüce, 20.a.,

Yücel-Can Yücel, 20.a.,

 

-Z-

Z.Osman-Ziya Osman Saba, 20.a.,

Z.Talibî-Zileli Talibî, 18.a.,

Zahmî-19.a.,

Zaifî-Rumelili, 16.a.,

Zarî-17.a.,

Zatî-16.a.,

Zeynep-Zeynep Hatun, 15.a.,

Zihni- Bayburtlu Zihni, 19.a.

Ziver-18.a.,

Ziya-Ziya Paşa 19.a.,

Ziyaî-Mostarlı Hasan Ziyaî, 16.a.,

Ziynetî-?

Zülalî-Âşık Yusuf, 20.a.,

9x9-sosyal-medya-copy.jpg

Bu haber toplam 2328 defa okunmuştur
 • Yorumlar 1
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Türkiye Yazarlar Birliği | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Sitede yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
  Tel : 0312 232 05 71 - 72 | Faks : 0312 232 05 71-72 | Haber Scripti: CM Bilişim